Lead and Decide  program of Plan International Nepal,  is supporting the empowerment of adolescents and youth, and particularly girls and young women, to take collective action for systemic social and political change that contributes to the realization of human rights and gender equality. Building on existing work around the Plan International Champions of Change (CoC) approach, the program aims to further improve the quality of the methodology, build and strengthen local, provincial and national partnerships on gender equality and girls’ rights, increase knowledge and advocacy on the agenda.

Age Group: 10-15 Girls/ Boys | 16-24 Adolescent Women/ Men

Lead (नेतृत्व )

LTO 1: Children, adolescents and youths (CAYs) , their families and
communities change social norms to address root causes of inequality for
systemic changes, including challenging stigma and harmful practices

 

बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवाहरु, उनिहरुका परिवार साथै समुदायले असमान संरचनाका जड कारण सम्बोधन गर्न हानिकारक सामजिक निती नियम परिवर्न्तन गर्नेछन्–समाजमा विध्यमान लाञ्छना र हानिकारक परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दिनेछन् । 

Decide (निर्णय)

LTO 2: Girls, adolescents, and young women have access to stigma-free SRHR information and services, and can make their own decisions about their sexual, reproductive health and rights free from discrimination, coercion and violence

 

बालिका, किशोरी र युवा हरुको लाञ्छना रहित यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकार बारे सुचना र सेवासुविधामा पहुच हुनेछ र कुनै विभेद, बल धम्कि, र हिंसा बिना आफ्नो यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकार बारे निर्णय लिनेछन । 

Lead (नेतृत्व ): 

बालबालिका, किशोरकिशोरी र युवाहरु, उनीहरुका परिवार साथै समुदायले असमान संरचनाका जड कारण सम्बोधन गर्न हानिकारक सामजिक निती नियम परिवर्न्तन गर्नेछन्–समाज मा विध्यमान लाञ्छना र हानिकारक परम्परागत अभ्यासलाई चुनौती दिनेछन् ।

परिवार र समुदायले किशोरी र युवा व्यक्तिहरुलाई हानिकरक सामाजिक मुल्यमान्यता लाईचुनौती दिन समर्थन गर्नेछन्
परिवार र समुदाय हानिकारक सामाजिक मुल्यमान्यता र यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकारका बाधाहरु बारे सचेत हुनेछन् ।
परिवर र समुदायले किशोर किशोरीहरुलाई आफ्नो यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकारका बारेमा सुसुचित निर्णय लिन सहयोग गर्नेछन् ।
परिवार र समुदायले किशोरी र युवा व्यक्ति परिवर्तनका संवाहकको रुपमा चिनिने छन्
युवा व्यक्ती आफ्ना दौतरी , परिवार र समुदाय, नगरिक समाज र सेवा प्रदायक को समर्थन मा हानिकारका मुल्यमान्यता र यौन प्रजानन्
सेवाअ सुविदाका बाधा हरु विरुद्धा संयुक्त कार्य गर्नेछन ।
जोखिम मा रहेका किशोरी युवा महिला हरु समस्या संग जुझ्न सकरात्मक बाटो अपनाउनेछन र सञ्जालामा आबद्ध हुनेछन् ।
Decide (निर्णय) : 

बालिका, किशोरी र युवा हरुको लाञ्छना रहित यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकार बारे सुचना र सेवासुविधामा पहुच हुनेछ र कुनै विभेद्, बल धम्कि, र हिंसा बिना आफ्नो यौन प्रजानन स्वास्थ्य र अधिकार बारे निर्णय लिनेछन् ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारले निर्णय प्रकृयामा युवाहरुलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउन स्थान प्रदान गर्नेछन
युवा व्यक्ती आफ्ना दौतरी , परिवार र समुदाय, नगरिक समाज र सेवा प्रदायक को समर्थन मा हानिकारका मुल्यमान्यता र यौन प्रजानन् सेवा सुविदाका बाधा हरु विरुद्धा संयुक्त कार्य गर्नेछन ।
नगरिक समाज र सरकारले हानिकारक सामजिक मुल्यमान्य ता र यौन प्रजानना स्वास्थ्य र अधिकारका बाधा हरु विरुद्ध कार्य गर्न युवा सहभागितालाई जोड दिनेछन्
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गुणस्तरीय किशोरकिशोरी मैत्री, लै¨िक उत्तरदायी र समावेशी यौन प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सुविदा प्रदान गर्नेछन्
लाञ्छना रहित यौन प्रजानना स्वास्थ्य सेवा सुविधा माग गर्न किशोरकिशोरी र युवा व्यक्ती सक्षम हुनेछन
किशोरकिशोरी मैत्री, लै¨िक उत्तरदायी र समावेशी यौन प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा र सुविदा प्रदान गर्र्न
स्वास्थ्य संस्था को क्षमतामा सुदृढिकारण